A Világ Bankjegyei

Event Calendar

Statues

Alapszabály

6. sz. módosítása a XI./2007. évi Közgyűlés határozata szerint.
(Budapest, 2007. március 29.)

1. Az egyesület neve:

Teljes magyar neve: Vállalati Pénzügyi Vezetők Egyesülete
Rövid magyar neve: Kincstárnok Klub
Teljes angol neve: Corporate Treasurers’ Club
Rövid angol neve: Treasury Club

2. Székhely

1016 Budapest, Gellérthegy utca 25. II. em. 6.

3. Az egyesület célja

Az egyesület célja az, hogy a magyarországi gazdasági társaságoknál a hasonló feladatokkal foglalkozó pénzügyi vezetők számára lehetőséget biztosítson tapasztalatcserére, információáramlásra, biztosítva így a szakmai továbbképzés lehetőségét. Az egyesület rendszeresen rendezvényeket szervez saját tagjai számára, mely rendezvények alkalmával kerül sor a tagok közötti konzultációra, tapasztalatcserére.

4. Az egyesület szervezete

4.1. Közgyűlés

a/ A közgyűlés az egyesület legfőbb testületi szerve, amely a tagok összességéből áll.

b/ a közgyűlést évente legalább egyszer március 31-ig, össze kell hívni. A közgyűlést az elnök hívja össze írásbeli meghívót küldve valamennyi tagnak a közgyűlés tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal. Ha a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével indítványozza, a közgyűlést soron kívül össze kell hívni.

c/ A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagoknak legalább fele 1 fő van jelen. A közgyűlésen minden tagot egy-egy szavazat illet meg. A közgyűlésen jelen lévő tagok nyíltan, kézfelmutatással 2/3-os szótöbbséggel hozzák meg határozatukat. A közgyűlés személyi kérdésekben titkos szavazással választ/dönt. Határozatképtelenség esetén legkorábban másnapra azonos napirenddel összehívott újabb közgyűlés (pótközgyűlés) az eredeti napirend tekintetében a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha a fentiekről a tagokat a meghívóban előre tájékoztatták. A pótközgyűlés időpontját az eredeti közgyűlés meghívóján fel kell tüntetni.

d/ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- az alapszabály megállapítása és módosítása,
- az elnök és helyettesei, elnökség további két tagjának megválasztása, felmentése, esetleges díjazásuk megállapítása,
- egyéb tisztségviselő megválasztása,
- évi költségvetés meghatározása és az éves beszámoló elfogadása,
- az egyesület más egyesülettel való egyesülésének úgyszintén feloszlásának kimondása,
- tagfelvételi kérelmek jóváhagyása az elnökség előterjesztése alapján,
- tagdíj összegének meghatározása,
- tag kizárása.

4.2. Elnökség

Az Elnökség 5 tagból áll: elnök, két elnökhelyettes, valamint további két elnökségi tag. Minden választásnál az új elnökségbe legalább egy új tag kerüljön. Az Elnökség a közgyűlés határozatainak megfelelően irányítja az egyesület tevékenységét. Hatáskörébe tartozik minden olyan ügy, amely nem tartozik az egyesület más szervének hatáskörébe. Az Elnökség javaslatot készít a közgyűlésnek az új tagok tagfelvételi kérelmével kapcsolatban. Az Elnökség évente legalább egyszer köteles a közgyűlésnek beszámolni munkájáról, az egyesület tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről. Az Elnökség szavazati rendje: egyszerű többség, egyenlőség esetén az elnöki szavazat dönt. Az elnökség határozatképessége: minimum 3 tag legyen jelen.

4.3. Titkár

A titkárt a közgyűlés 1 év időtartamra választja meg (de nincs korlátozva az újraválasztása). A titkár a közgyűlés, valamint az elnökség iránymutatásai alapján ellátja a pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat. A titkár mind a közgyűlésnek, mind az elnökségnek beszámolási kötelezettséggel tartozik. A titkár részt vesz az elnökségi gyűléseken, rendezvényeken és a közgyűlésen.

4.4. Nem választható elnökké illetve elnökhelyettessé valamint elnökségi taggá:

- aki nem tagja az egyesületnek, így a munkáltatója nem tagja az egyesületnek
- akit a közügyek gyakorlásától eltiltottak.

5. Az egyesület tagsága, pártoló tagság

5.1.1 Az egyesület tagja csak az lehet, akit írásbeli tagfelvételi kérelme alapján az Elnökség javaslatát figyelembe véve a közgyűlés a tagok sorába felvesz.
Az egyesületnek jogi személy tagja is lehet. Magánszemély akkor vehető fel tagként az egyesületbe, ha már legalább két éve pártoló tagja az egyesületnek. Pártoló tag az, aki az egyesület céljaival egyetért és az egyesület célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag is támogatja, feltéve, hogy az elnökség a pártoló tagságra vonatkozó kérelmet elfogadja és a kérelmezőt a pártoló tagok sorába felveszi. A pártoló tag nem tekintendő az egyesület tagjának. A pártoló tag, az egyesület minden rendezvényén részt vehet, de szavazati jog nem illeti meg.

5.2. A tag jogai és kötelességei
A tag jogosult részt venni az egyesület tevékenységében, igénybe venni az egyesület szolgáltatásait, jogosult részt venni a közgyűlésen és azon szavazni, választani illetve a tag tisztségviselővé megválasztható. A jogi személy tagot írásbeli meghatalmazással rendelkező bejegyzett képviselője képviseli a közgyűlésen. A tag köteles a közgyűlés által megállapított tagdíjat határidőben befizetni az egyesület bankszámlájára. A pártoló tag köteles az egyesületnek felajánlott és az egyesület által elfogadott felajánlásokat teljesíteni, a célját támogatni, azokat a rendelkezésére álló eszközökkel segíteni.

6. A tagsági viszony megszűnése

6.1. A tagsági viszony megszűnik, ha

- a tag meghal, jogi személy tag jogutód nélkül megszűnik
- a tag az egyesületből kilép,
- a tagot kizárják,
- az egyesület jogutód nélkül megszűnik.
- ha az éves tagsági díjat tárgy év december 31.-ig nem fizeti meg, kivéve, ha a vezetőségtől a tagsági díj fizetés meghatározott időre történő felfüggesztését vagy a tagsági jogviszony felfüggesztésére engedélyt kap.

6.2. A kilépés szándékát a tag az elnöknek köteles írásban, a tagsági viszony megszűnését megelőzően legalább harminc nappal bejelenteni. A tagsági viszony nem szűnik meg, ha a magánszemély tag azért kéri tagságának Szüneteltetését, mert a munkáltatója, mint jogi személy tagja az egyesületnek.

6.3 A tagot az elnök írásbeli javaslata alapján a közgyűlés határozattal jogosult kizárni az egyesületből, ha a tag az egyesület érdekét súlyosan sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy a tagsági viszonyból eredő kötelességeinek felszólítás ellenére nem tesz eleget, így például a tagdíjat nem fizeti meg határidőben, és az Elnökség írásbeli felhívását követő 30 napon belül sem pótolja mulasztását. A kizárási indítványt tárgyaló taggyűlésre az érintett tagot meg kell hívni. Az elnökség kizárásról szóló döntésétől a következő közgyűlésig a tagság szünetel. A tagsági viszony a kizárást kimondó határozat meghozatalával megszűnik.

7. A tagok és az egyesület közötti vagyoni viszonyok

A tag köteles a tagdíjat megfizetni. Az egyesület tartozásaiért a tag saját vagyonával nem felel.

8. Az egyesület vagyona

8.1. Az egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett tagdíjból, pártoló tagok felajánlásaiból és hozzájárulásaiból áll.

8.2. A tagdíj évi összege: cégekre vonatkoztatva 100.000.-Ft, magánszemélyeknek 10.000.-Ft., amelyet a tagok előre, legkésőbb 30 nappal az éves közgyűlést követően kötelesek az egyesület javára befizetni vagy átutalni. A pártoló tag hozzájárulása legalább a kötelező tagdíj (minimum).

9. Az egyesület megszűnése

Az egyesület megszűnik, ha:
a./ feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését a legfelsőbb szerve kimondja,
b./ az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.

10. Az egyesület képviselete

Az egyesület nevében az elnök egy személyben jogosult eljárni. Az elnök jogosult az egyesület nevében aláírni, olymódon, hogy az egyesület előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá az elnök saját nevét önállóan írja. Akadályoztatása esetén valamelyik elnökhelyettes és bármelyik elnökségi tag, vagy valamelyik elnökhelyettes és a titkár közösen képviseli az egyesületet.

11. Vegyes rendelkezés

11.1. Ezt az Alapszabályt az egyesület 2007. március 29.-én megtartott közgyűlése megtárgyalta és elfogadta.

11.2. Az egyesület a nyilvántartásba vételt követően kezdi meg tevékenységét. Az egyesület működése feletti törvényességi felügyeletet az ügyészség látja el.


Mellékletek: